GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Кръводаряване

Районен център по трансфузионна хематология Варна и Община Провадия организира акция по кръводаряване, която...
Уведомление: На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ , за изработен ПУП – ПР за УПИ ІІ, ІІІ-142, кв. 41 по плана на с. Бозвелийско.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.06.2019 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:Атанас Иванов Кунев – собственик...
Списък допуснатите и недопуснати кандидати по процедура за подбор по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®