GBC
Размер на шрифта: - / +

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Социални институции

НАЧАЛОНачало

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ГР.ПРОВАДИЯ


Адрес: гр.Провадия, ул. „Александър Стамболийски“ № 30 ет.2
Управител: Свилена Иванова
тел. 0518 / 4 30 21; 0888 454 274
ел. поща: cop_provadia@abv.bg
Капацитет на услугата: 25 случая месечно

Център за обществена подкрепа гр. Провадия е комплекс от социални услуги предназначени за деца в риск и техните семейства.
ЦОП работи индивидуално и групово в следните направления:
• предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции
• превенция на ранните бракове
• превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на насилие, малтретиране и неглижиране – социално и психологично консултиране на деца, жертви на насилие и техните семейства
• социална работа с деца, настанени в приемни семейства
• превенция на отпадането от образователната система
• деинституционализация и реинтеграция на деца
• обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции
• консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви
• и други
Специалисти: Управител ,психолог, двама социални работници, педагог.
Потребители на Център за обществена подкрепа – гр.Провадия са:
- Деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства от общността;
- Деца застрашени от отпадане или отпаднали от училище;
- Деца жертви на насилие;
- Деца с противообществени прояви;
- Деца настанени в специализирани институции;
- Младежи, напуснали специализираните институции или други форми на обществена грижа;
- Деца и семейства от общността: родители, които сами отглеждат децата си, семейства с трудности при отглеждане и възпитание на децата си. -Бременни жени или майки с деца до 3 години, при които има риск от изоставяне на детето;
- и други.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®