GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Документи

НАЧАЛОНачало

21.02.2020г. - ЗК“ Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от люцерна в землището на село Житница в разрешените часове

21.02.2020г. - Кръводарителска акция

20.02.2020г. - Информация за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за 2019г.

14.02.2020г. - Обявяване на писмо на РЗИ Варна за правилно извеждане на борбата с комарите като преносители на вируси и паразити

13.02.2020г. - Списък на допуснатите до събеседване кандидати по процедура за подбор на домашен помощник по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“

05.02.2020г. - Съобщение във връзка с чл. 62а, ал. 2, ал.3 и чл. 64 от Закона за водите относно Заявление за изменение на Разрешително № 21510348/29.07.2014г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

04.02.2020г. - Съобщение по чл. 23 от ЗООС

04.02.2020г. - Обява за търгове на 20.02.2020г.

31.01.2020г. - Заповед за забрана на пашата от селскостопански животни в горските територии

30.01.2020г. - Приложение Б

30.01.2020г. - Приложение A

30.01.2020г. - Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020

29.01.2020г. - Списък на класираните участници по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C02 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020

27.02.2020г. - Обява за търгове на 13.02.2020г., 14.02.2020г. и 17.02.2020г.

27.01.2020г. - Обявяване на 10 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Житница, Равна, Славейково, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна и Черноок

23.01.2020г. - Обявяване на 8 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Овчага и гр.Провадия

22.01.2020г. - Обявяване на 7 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП в селата Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Петров дол

21.01.2020г. - ИП „За Изграждане на капково напояване“ в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19 зем. територия с НТП „Друг вид насаждение“ и ПИ 10663.16.47, зем. територия, с НТП „Овощна градина“ с обща площ 44655 кв.м, в земл. на с. Венчан, м-ст „Помпена Златина“ общ. Провадия

17.01.2020г. - Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2019г.

17.01.2020г. - Приложение 2 съгласно НУРИОВОС за ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

07.01.2019г. - Изпълнение на задължения по Закон за управление на отпадъците на територията на община Провадия

03.01.2020г. - Приложение Б РДР

03.01.2020г. - Приложение А РДР

31.12.2019г. - Обява за ИП „Изграждане на рибовъдно стопанство с възложител „Рамар Фиш” ООД

20.12.2019г. - Община Провадия обявява Протокол №1 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут на обект етап„Б1: „ СОГ и КВ „Златина“" ЕКАТТЕ 31005, община Провадия, област Варна

06.12.2019г. - Устройствен правилник на общинска администрация Провадия

03.12.2019г. - ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД

15.11.2019г. - Информация по Приложение 2 за ИП „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно” с възложител: „ЗСК – Девня” АД

12.11.2019г. - Информация за изпълнение на програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018г.

11.11.2019г. - Годишен отчет за управление на ЕЕ по чл. 12 от ЗЕЕ

11.11.2019г. - Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020г.

29.10.2019г. - Заповед номер 3172/28.10.2019г. за определяне на районите и предлаганите услуги за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020г.

09.10.2019 - Обявление

09.10.2019 - Уведомление

09.10.2019 - Уведомление ЗСК

09.10.2019 - ЗСК Девня искане

04.10.2019г. - Обявление на 26 бр. Заповеди по чл. 34в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие" Варна

01.10.2019г. - Приемна на регионалния представител на КЗД

01.10.2019г. - Съобщение КЗД

25.09.2019г. - Резултати и класиране от групова фаза на благотворителен турнир по футбол на малки врати „5+1“ в помощ на Дария Живкова Димитрова

13.09.2019г. - Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2017г.-2020г.

02.09.2019г. - Кампания "Да изчистим България Заедно"

12.08.2019г. - СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.

01.07.2019г. - ИП скица "Класик ауто 16"

01.08.2019г. - ИП уведомление "Класик ауто 16"

16.07.2019г. - Информация за включване в механизма за лична помощ на деца и лица с увреждания

01.07.2019г. - Съобщение за инвестиционно предложение на "ЗСК - Девня" АД

28.06.2019г. - Подбор за заемане на длъжността социален работник в ЦНСТДМУ

17.06.2019г. - Заповед №1455/17.06.2019г.

13.06.2019г. - Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП

05.06.2019г. - Предстоящо третиране на зелени площи срещу кърлежи в гр. Провадия

07.05.2019г. - ЗК“Житница“ с.Житница Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на село Житница.

24.04.2019г. - Информация по чл.4, ал.2 от НУ-РИОВОС за ИП "Отглеждане и развиване на земеделско стопанство - овощна градина на територията на област "Варна" Добромир Иванов Стоянов

19.04.2019г. - Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.

12.04.2019г. - Към вх.№2279 - Приложение от №1 do №23

08.04.2019г. - Oбществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД

26.03.2019г. - Изработване на ПУП-ПП за обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"" ЕАД

20.03.2019г. - предложение вх.№2234 за удостояване със званието почетен гражданин на град Провадия

12.03.2019г. - ИП "Провадсол" ЕАД

15.01.2019г. - Обява

21.12.2018г. - Заповед №3692/20.12.2018г.

26.11.2018г. - Обявяване на Заповед № 3151/23.11.2018г. на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползвателите на полски пътища се в землището на село Градинарово

05.11.2018г. - Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Ремонт и оборудване на стопански сгради № № 3 и 4 с цел отглеждане на бройлери с капацитет 36 000 места за птици” с . Равна с Възложител: „Бул Чикън” ООД

05.11.2018г. - ИП „Складова база за зърно, оборудвана с автотранспортна и селскостопанска техника за обработване на земеделски земи и добив на зърнени култури” в ПИ 015006 землище на с. Златина, с Възложител: „ЗСК Девня” АД

31.10.2018г. - Заповед за определяне на районите и предлаганите услуги за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за 7 автомобила и закупуване на апаратура и оборудване за Медицински център”, Възложител: АИППМП „Амбро Медика” ЕООД

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Доставка и пуск в експлоатация на машини за производство на съдове (цилиндри) за пожарогасители”, Възложител: „Пожарна техника” ООД

18.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Създаване на оптична кабелна мрежа на “Ултра Нет Бургас” ЕООД в гр. Провадия”, Възложител: „Ултра Нет Бургас” ЕООД

05.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица”

07.09.2018г. - Съобщение за инициатива на "Ви Ен Джи Пауър" ЕООД за ползване на язовир "Блъсково"

05.09.2018г. - Инвестиционно предложение „Изграждане на Автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар, кафене и разкомплектоване на автомобили”, ПИ № 56143.53.22 с. Петров дол

20.08.2018г. - Инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на стопански сгради № 3 и № 4 в УПИ I, кв. 41 по плана на с. Равна

14.08.2018г. - Безплатен семинар на тема: “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ"

01.08.2018г. - Инвестиционно предложение "Изграждане на производствена сграда към винарска изба „Салла естейт“ с капацитет 250 000 бутилки“ в ПИ № 04457.9.6, землище село Блъсково, общ. Провадия

10.07.2018г. - Инвестиционно предложение "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен" , възложител "Хидрострой" АД

10.07.2018г. - Обява относно Инвестиционно предложение "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен", възложител "Хидрострой" АД

27.06.2018г. - Обявяване на Заповед №1551 от 22.06.2018г. на Кмета на Община Провадия за предотвратяване и недопускане на пожари и пожарна безопасност на територията на Община Провадия

21.06.2018г. - Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"

05.06.2018г. - Заповед №1332 / 01.06.2018г.

23.05.2018г. - Списък на зелените площи в гр. Провадия, в които ще се извърши дезакаризация можете да видите

18.05.2018 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

09.05.2018г. - ИП „Дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич“, възложител „Хидрострой България“ ЕООД

23.04.2018 - Заповед за забрана на преминаването на МПС по мостовото съоражение на крепост Овеч

18.04.2018 - Обява по чл. 4 от Наредбата за ОВОС за ИП "Закриване и рекултививация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия

18.04.2018 - Списък на зелените площи в гр. Провадия, в които ще се извърши дезакаризация

-

03.04.2018 - Обявление на Уведомително писмо от "СКАЙ-К" АД за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели и болести в землището на село Добрина с вх. №РД2600-607/02.04.18г.

23.03.2018г. - Уведомление ОВОС Варна

01.03.2018г. - Обява за набиране на кандидати за курс „Начална военна подготовка” - 2018г.

05.02.2018 - Мерки за личната безопасност на населението и начините на действие в случаите на авария в

02.02.2018 - Обява за провеждане на конкурс за матроски(войнишки) длъжности във военни формирования на ВМС

19.01.2018 - Обявление на заповед №115 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Бързица

18.01.2018 - Заповед № 155/17.01.2018г. за преустановяване на огледите и издаването на становища и разрешителни за премахване на дървета и клони на дървета на територията на община Провадия

15.01.2018 - Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ

15.01.2018 - Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“

19.12.2017 - Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в СВ

06.12.2017 - Обява ВВС

06.12.2017 - Обява В.Ф. 32990

06.12.2017 - Обява В.Ф. 28000

21.11.2017 - Примерен семеен план за действия при бедствия

21.11.2017 - Примерно съдържание на раница за бедствия

21.11.2017 - Правила за поведение и действие при наводнение

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-156/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Неново

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-151/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Златина

09.11.2017 - Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

31.10.2017 - ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

2017 - Заповед № 3047/20.10.2017г. на Кмета на Община Провадия относно определяне на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ

25.09.2017 - Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

29.06.2017 - Писмо от Енерго-про

16.06.2017 - Заповед № 1547 / 15.06.2017 г. на кмета на Община Провадия

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военен лекар"

26.05.2017 - Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМС

09.05.2017 - Приложение 2

09.05.2017 - Приложение 1

09.05.2017 - Обява за военно формирование- 22240 Сливен

26.04.2017 - Уведомително писмо от "БД Агри" ЕООД за извършване на РЗ дейности в землището на Провадия

04.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от СКАЙК АД

24.03.2017 г. - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

20.03.2017 - Обявяване на заповед от №РД-17-7706-97 от 10.03.2017г. на Областен управител Варна за пожароопасен сезон в горските територии от 01.04.2017г. - 31.10.2017г.

09.03.2016 - Информация за планираните мерки за безопасносност и начините на поведение и действие в случай на авария

27.02.2017 - Заповед № РД 11-17/23.02.2017 за ограничение на движението на МПС на път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" в участъка на тунел

20.02.2017 - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

10.02.2017 - Свободни места за гвардейци и стипендианти на МО

10.02.2017 - Работни места във ВМС- гр. Варна

25.01.2017 - Заповед от №183 до Заповед №205 от 20.01.2017 на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползватели на полски пътища на територията на Община Провадия

19.01.2017 - Приложение Пловдив

19.01.2017 - Приложение Карлово

19.01.2017 - Приложение Стара Загора

19.01.2017 - Обява провеждане на конкурс за войнишки длъжности

18.01.2017 - Заявление - Приложение №1 към наредба №23

06.01.2017 - Заповед на кмета инфлуенца

05.01.2016 - МЗ за прием на курсанти и кадети във ВВУ

28.12.2016 - Обява за ИП гр.София

28.12.2016 - Уведомление за ИП гр.София

12.12.2016 - Обявление на Заповеди РД-02-15-117 на зам.министър на МРРБ

04.11.2016 - Обява за вакантни длъжности във ВМА

03.11.2016 - Заповеди чл.32 ОД"Земеделие"

28.10.2016 - ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява търг 16.11.2016г.

28.10.2016 - Заповед за определяне на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 28.10.2016

21.09.2016 - Запитване за оферта

2016 - Заповед за забрана бране на липов цвят 2016 г.

26.04.2016 - Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи

04.12.2015 - Заповед пиротехника

23.10.2015 - Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г. II част

23.10.2015 - Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г.I част

- Заповед сметосъбиране и сметоизвозване

07.09.2015 - Обявление относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на община Провадия

30.07.2015 - Заповед за забрана пашата в горски територии

10.06.2015 - Заповед №1452/09.06.2015 за забрана за събиране на липов цвят с търговска цел

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Храброво на собственици със селскостопански животни

29.04.2015 - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Провадия - 2015

12.02.2015 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНО АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СЕЛИЩА

16.01.2015 - Сгради в гр. Провадия, покриващи критериите на програмата за саниране

28.11.2014 - Заповед №2847/25.11.2014г. за продажба на пиротехнически изделия

27.10.2014 - Заповед за определяне на районите и честотата за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия за 2015г.

30.04.2014 - Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет на община Провадия за 2013г.

24.03.2014 - Такса за притежаване на куче

13.11.2013 - Категоризиране на туристически обекти по новия Закон за туризма

13.11.2013 - Образци документи - заведения за хранене и развлечения

13.11.2013 - Образци документи - места за настаняване

01.11.2013 - Подаване по електронен път на справка - декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

26.11.2014 - Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ

26.11.2014 - Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ.

30.10.2013 - Заповед за определяне на районите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия през 2014г.

07.10.2013 - Заповед 2363 / 04.10.2013

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРОДАЖБИ за 2013 г.

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪСОБСТВЕНОСТ За 2013 г.

10.06.2013 - Обява за набиране на резервисти

2013 - Антикорупционни правила

2013 - Достъп до обществена информация

2013 - Етичен кодекс

2013 - Харта на клиентаОбяви, съобщения

ЗК “Житница“ уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от люцерна в землището на село Житница в разрешените часове
Повече тук
повече..

Кръводарителска акция
Повече тук
повече..

Информация за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Провадия за 2019г.
Повече тук
повече..

Уведомление : На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: собствениците на имоти : УПИ ХІ- 101и ХІІ-101 – „Коуен БГ”- ЕООД, гр. Варна , в кв. 32 по плана на с. Добрина
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: Собствениците...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®