GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Документи

НАЧАЛОНачало

05.11.2018г. - Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Ремонт и оборудване на стопански сгради № № 3 и 4 с цел отглеждане на бройлери с капацитет 36 000 места за птици” с . Равна с Възложител: „Бул Чикън” ООД

05.11.2018г. - ИП „Складова база за зърно, оборудвана с автотранспортна и селскостопанска техника за обработване на земеделски земи и добив на зърнени култури” в ПИ 015006 землище на с. Златина, с Възложител: „ЗСК Девня” АД

31.10.2018г. - Заповед за определяне на районите и предлаганите услуги за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за 7 автомобила и закупуване на апаратура и оборудване за Медицински център”, Възложител: АИППМП „Амбро Медика” ЕООД

25.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Доставка и пуск в експлоатация на машини за производство на съдове (цилиндри) за пожарогасители”, Възложител: „Пожарна техника” ООД

18.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Създаване на оптична кабелна мрежа на “Ултра Нет Бургас” ЕООД в гр. Провадия”, Възложител: „Ултра Нет Бургас” ЕООД

05.10.2018г. - Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица”

03.10.2018г. - Покана за обучения на МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия през месец 10.2018г.

02.10.2018г. - Атракционни пътувания с парни влакове

02.10.2018г. - Обявяване на Заповеди от №РД 18-17-144 до №РД 18-17-168 на Директора на ОД „Земеделие“ на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Община Провадия

07.09.2018г. - Съобщение за инициатива на "Ви Ен Джи Пауър" ЕООД за ползване на язовир "Блъсково"

07.09.2018г. - Информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете

05.09.2018г. - Инвестиционно предложение „Изграждане на Автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар, кафене и разкомплектоване на автомобили”, ПИ № 56143.53.22 с. Петров дол

20.08.2018г. - Инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на стопански сгради № 3 и № 4 в УПИ I, кв. 41 по плана на с. Равна

14.08.2018г. - Безплатен семинар на тема: “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ"

08.08.2018г. - График на заседанията на комисиите относно заповед № РД18-17-11 от 01.08.2018 на Директора на ОД „Земеделие“ Варна за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

08.08.2018г. - Обявяване на заповед № РД18-17-11 от 01.08.2018 на Директора на ОД „Земеделие“ Варна за назначаване на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

01.08.2018г. - Обявяване на обява на ОС Земеделие за изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на Община Провадия

01.08.2018г. - Инвестиционно предложение "Изграждане на производствена сграда към винарска изба „Салла естейт“ с капацитет 250 000 бутилки“ в ПИ № 04457.9.6, землище село Блъсково, общ. Провадия

10.07.2018г. - Инвестиционно предложение "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен" , възложител "Хидрострой" АД

10.07.2018г. - Обява относно Инвестиционно предложение "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен", възложител "Хидрострой" АД

27.06.2018г. - Устройствен правилник на общинска администрация гр. Провадия

27.06.2018г. - Обявяване на Заповед №1551 от 22.06.2018г. на Кмета на Община Провадия за предотвратяване и недопускане на пожари и пожарна безопасност на територията на Община Провадия

21.06.2018г. - Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"

05.06.2018г. - Заповед №1332 / 01.06.2018г.

30.05.2018г. - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 902 / 28.05.2018г. за третиране на пшеница с фунгициди в землището на с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

23.05.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ GDPR

23.05.2018г. - Списък на зелените площи в гр. Провадия, в които ще се извърши дезакаризация можете да видите

18.05.2018 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

18.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 16 / 18.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от ЗК „Житница“

18.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 860 / 17.05.2018г. за третиране на ечемик с фунгициди в землището на гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД

15.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 818 / 10.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от „СКАЙ-К“ АД

11.05.2018г. - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 818 / 10.05.2018г. за третиране на рапица с фунгицид в землището на с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

09.05.2018г. - ИП „Дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич“, възложител „Хидрострой България“ ЕООД

04.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 – 13 / 04.05.2018г. за третиране на есенници с фунгицид в землището на с. Житница от ЗК „Житница“

04.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 791 / 04.05.2018г. за третиране на слънчоглед с хербициди в землището на Провадия и с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

04.05.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 791 / 04.05.2018г. за третиране на есенници с инсектициди в землището на с. Добрина от „СКАЙ-К“ АД

30.04.2018г. - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 756 / 27.04.2018г. за третиране на есенници с фунгициди от „СКАЙ-К“ АД в землището на с. Добрина

24.04.2018 - Обявление на Уведомително писмо вх.№ РД 2600 - 721/20.04.2018г. за третиране на слънчоглед с хербициди от "СКАЙ-К" АД в землището на село Добрина

23.04.2018 - Заповед за забрана на преминаването на МПС по мостовото съоражение на крепост Овеч

18.04.2018 - Обява по чл. 4 от Наредбата за ОВОС за ИП "Закриване и рекултививация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци" гр. Провадия

18.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 3800 - 13/18.04.2018г. за третиране на слънчоглед с хербициди от ЗК "Житница" в землището на село Житница

18.04.2018 - Списък на зелените площи в гр. Провадия, в които ще се извърши дезакаризация

16.04.2018 - Формуляр за заявка за участие - "Вкусното изкуство" - кулинарен конкурс - изложение

13.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо вх. №РД 2600 – 676/12.04.2018г. за третиране на есенници с хербициди и фунгициди от „СКАЙ-К“ АД в землището на гр. Провадия

-

12.04.2018г. - Обявяване на Заповед № 219 / 03.04.2018г. на директора на РУГ Варна за ограничаване достъпа, престоя и преминаването през имоти ДГФ в землището на село Невша попадащи под управлението на ТП "ДГС" Провадия, гр. Провадия

11.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на есенници срещу неприятели в землището на село Добрина вх. № РД 2600 – 639 /10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на рапица срещу неприятели в землището на село Добрина вх. № РД 2600 – 637 /10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на слънчоглед и царевица срещу плевели в землището на село Добрина, Житница и Провадия вх. № РД 2600 – 636 /10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от ЕТ „Ренк – Румен Райчев за третиране на есенници срещу плевели в землището на село Кривня вх. № СД - 172/10.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от „СКАЙ-К“ АД за третиране на ечемик срещу плевели в землището на Провадия вх. №2600 – 623/04.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от ЗК „Житница“ село Житница за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели в землището на село Житница вх. №3800 – 12/05.04.2018г.

10.04.2018 - Обявяване на Уведомително писмо от ЗК „Кривня“ село Кривня за третиране на пшеница срещу плевели в землището на село Кривня в вх. №3800 – 11/04.04.2018г.

03.04.2018г. - Обявление на Уведомително писмо от ЗК „Тутраканци“ за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели и болести в землището на село Тутраканци в вх. №РД 3800 – 10/02.04.2018г.

03.04.2018г. - Обявяване на Заповед № РД – 119/08.03.2018г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии.

03.04.2018 - Обявление на Уведомително писмо от "СКАЙ-К" АД за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели и болести в землището на село Добрина с вх. №РД2600-607/02.04.18г.

23.03.2018г. - Уведомление ОВОС Варна

01.03.2018г. - Обява за набиране на кандидати за курс „Начална военна подготовка” - 2018г.

19.01.2018 - Обявление на заповед №370от 16.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Комарево

09.02.2018г. - Обявление на заповед №290 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за изменение на заповед №122/15.01.2018г. за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Кривня

09.02.2018г. - Обявление на заповед №289 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за изменение на заповед №107/15.01.2018г. за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Чайка

09.02.2018г. - Обявление на заповед №288 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за изменение на заповед №122/15.01.2018г. за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Славейково

05.02.2018 - Мерки за личната безопасност на населението и начините на действие в случаите на авария в "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ" ЕАД

02.02.2018 - Обява за провеждане на конкурс за матроски(войнишки) длъжности във военни формирования на ВМС

31.01.2018г. - Заповед №57/30.01.2018

19.01.2018 - Обявление на заповед №117 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Градинарово

19.01.2018 - Обявление на заповед №116 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Венчан

19.01.2018 - Обявление на заповед №115 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Бързица

19.01.2018 - Обявление на заповед №118 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Добрина

19.01.2018 - Обявление на заповед №119 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Житница

19.01.2018 - Обявление на заповед №120 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Златина

19.01.2018 - Обявление на заповед №121 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Китен

19.01.2018 - Обявление на заповед №122 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Кривня

19.01.2018 - Обявление на заповед №123 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Манастир

19.01.2018 - Обявление на заповед №124 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Неново

19.01.2018 - Обявление на заповед №125 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Овчага

19.01.2018 - Обявление на заповед №106 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Черноок

19.01.2018 - Обявление на заповед №108от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Храброво

19.01.2018 - Обявление на заповед №107 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Чайка

19.01.2018 - Обявление на заповед №105 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Черковна

19.01.2018 - Обявление на заповед №113 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Блъсково

19.01.2018 - Обявление на заповед №114 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Бозвелийско

19.01.2018 - Обявление на заповед №112 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Славейково

19.01.2018 - Обявление на заповед №111 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Снежина

19.01.2018 - Обявление на заповед №110 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Староселец

19.01.2018 - Обявление на заповед №109 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Тутраканци

19.01.2018 - Обявление на заповед №127 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на гр. Провадия

19.01.2018 - Обявление на заповед №128 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Равна

19.01.2018 - Обявление на заповед №126 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Петров дол

18.01.2018 - Заповед № 155/17.01.2018г. за преустановяване на огледите и издаването на становища и разрешителни за премахване на дървета и клони на дървета на територията на община Провадия

15.01.2018 - Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ

15.01.2018 - Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“

19.12.2017 - Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в СВ

14.12.2017 - Обявяване на Заповед №РД17-17-153/14.12.2017г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Комарево

06.12.2017 - Обява ВВС

06.12.2017 - Обява В.Ф. 32990

06.12.2017 - Обява В.Ф. 28000

21.11.2017 - Примерен семеен план за действия при бедствия

21.11.2017 - Примерно съдържание на раница за бедствия

21.11.2017 - Правила за поведение и действие при наводнение

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-168/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Черноок

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-165/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Храброво

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-167/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Черковна

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-164/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Тутраканци

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-163/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Староселец

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-162/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Снежина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-161/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Славейково

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-160/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Равна

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-159/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на град Провадия

- Обявяване Заповед №РД17-17-158/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Петров дол

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-157/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Овчага

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-156/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Неново

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-155/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Манастир

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-154/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Кривня

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-152/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Китен

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-151/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Златина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-150/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Житница

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-149/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Добрина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-148/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Градинарово

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-146/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Бързица

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-145/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Бозвелийско

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-144/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Блъсково

14.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-166/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Чайка

14.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-147/31.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Венчан

09.11.2017 - Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

31.10.2017 - ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

2017 - Заповед № 3047/20.10.2017г. на Кмета на Община Провадия относно определяне на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ

25.09.2017 - Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

14.09.2017 - Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА-К"АД

05.09.2017 - Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА-К"АД

09.08.2017 - Обявяване заповедта по чл.37в, ал.1 от областна дирекция земеделие и график за заседания на комисиите по чл. 37в, ал.1

29.06.2017 - Писмо от Енерго-про

22.06.2017 - Обявяване Заповед № 1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия за пожаро-опасен сезон при прибиране на реколтата

16.06.2017 - Заповед № 1547 / 15.06.2017 г. на кмета на Община Провадия

26.05.2017 - Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военен лекар"

26.05.2017 - Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМС

17.05.2017 - Приложение към обява за провеждане на конурс

17.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К' АД за извършване на РЗ дейности в землището на с. Добрина

15.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К'АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия и с. Добрина

11.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К'АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия, с. Житница и с. Добрина

09.05.2017 - Приложение 2

09.05.2017 - Приложение 1

09.05.2017 - Обява за военно формирование- 22240 Сливен

05.05.2017 - Уведомително писмо от "СКАЙ- К"АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия, с. Житница, с. Добрина

26.04.2017 - Уведомително писмо от "БД Агри" ЕООД за извършване на РЗ дейности в землището на Провадия

25.04.2017 г. - Уведомително писмо от ЗК "Житница' за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

19.04.2017 - Уведомително писмо- ЗК Провадия за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия

19.04.2017 - Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

13.04.2017 - Уведомително писмо

07.04.2017 - Обяваване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК "Кривня"

05.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК Житница

04.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от СКАЙК АД

30.03.2017 г. - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от 'СКАЙК"АД

30.03.2017 г. - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК Тутраканци

29.03.2017 - Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

29.03.2017 - -Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

28.03.2017 г. - Обявяване на Уведомителни писма от " СКАЙ - К"АД за извършване на РЗ дезинфекционни и дезинсекционни дейности съгласно Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства

24.03.2017 г. - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

24.03.2017 - Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

20.03.2017 - Обявяване на заповед от №РД-17-7706-97 от 10.03.2017г. на Областен управител Варна за пожароопасен сезон в горските територии от 01.04.2017г. - 31.10.2017г.

09.03.2016 - Информация за планираните мерки за безопасносност и начините на поведение и действие в случай на авария

27.02.2017 - Заповед № РД 11-17/23.02.2017 за ограничение на движението на МПС на път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" в участъка на тунел

20.02.2017 - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

15.02.2017 - Приложения към обява - ЗЖ

15.02.2017 - Приложения към обява

10.02.2017 - Свободни места за гвардейци и стипендианти на МО

10.02.2017 - Работни места във ВМС- гр. Варна

07.02.2017 - Заповед №324 от 06.02.2017г. на Кмета на Община Провадия за забрана на паша в горски територии

01.02.2017 - Заповед от №289 от 31.01.2017 на Кмета на Община Провадия допълнение към Заповед №184 от 20.01.2017г. за сключване ан договори с ползватели на полски пътища на територията на землище Бозвелийско

25.01.2017 - Заповед от №183 до Заповед №205 от 20.01.2017 на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползватели на полски пътища на територията на Община Провадия

19.01.2017 - Приложение Пловдив

19.01.2017 - Приложение Карлово

19.01.2017 - Приложение Стара Загора

19.01.2017 - Обява провеждане на конкурс за войнишки длъжности

18.01.2017 - Заявление - Приложение №1 към наредба №23

06.01.2017 - Заповед на кмета инфлуенца

05.01.2016 - МЗ за прием на курсанти и кадети във ВВУ

28.12.2016 - Обява за ИП гр.София

28.12.2016 - Уведомление за ИП гр.София

22.12.2016 - Заповед №РД 16-17-190/15.12.2016г.на Директора на ОД "Земеделие" Варна

12.12.2016 - Обявление на Заповеди РД-02-15-117 на зам.министър на МРРБ

25.11.2016 - Заявление - декларация

04.11.2016 - Обява за вакантни длъжности във ВМА

03.11.2016 - Заповеди чл.32 ОД"Земеделие"

28.10.2016 - ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява търг 16.11.2016г.

28.10.2016 - Заповед за определяне на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 28.10.2016

21.09.2016 - Запитване за оферта

17.08.2016 - Правила

17.08.2016 - Обява

04.07.2016 - Обявяване на протокол от 28.06.2016 г. за разпределение на пасища за Община Провадия от ДПФ

2016 - Заповед за забрана бране на липов цвят 2016 г.

26.04.2016 - Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи

19.04.2016 - Регламент за провеждане на 70-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета"

11.04.2016 - Програма за МИГ

05.04.2016 - Покана за обществено обсъждане 05.04.2016

29.03.2016 - Подбор за проекти

28.01.2016 - Покана за участие

10.12.2015 - Списък с имената на загиналите

04.12.2015 - Заповед пиротехника

23.10.2015 - Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г. II част

23.10.2015 - Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г.I част

- Заповед сметосъбиране и сметоизвозване

17.09.2015 - Имена на загиналите във войните от с. Комарево

07.09.2015 - Обявление относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на община Провадия

11.08.2015 - Устав на МИГ Възход

11.08.2015 - Молба за членство

11.08.2015 - Покана за извънредно събрание

30.07.2015 - Заповед за забрана пашата в горски територии

10.06.2015 - Заповед №1452/09.06.2015 за забрана за събиране на липов цвят с търговска цел

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Равна на собственици със селскостопански животни

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Храброво на собственици със селскостопански животни

28.05.2015г. - Справка за пасищата за индивидуално и общо ползване в община Провадия

27.05.2015 - Протокол за разпределение на имоти

29.04.2015 - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Провадия - 2015

- Съобщение

08.04.2015 - Заповеди за прекратяване на категоризация на туристически обект.

16.02.2015 - Заповед №330/13.02.2015г. за прекратяване на категоризация на туристически обект

12.02.2015 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНО АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СЕЛИЩА

16.01.2015 - Сгради в гр. Провадия, покриващи критериите на програмата за саниране

28.11.2014 - Заповед №2847/25.11.2014г. за продажба на пиротехнически изделия

27.10.2014 - Заповед за определяне на районите и честотата за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия за 2015г.

30.04.2014 - Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет на община Провадия за 2013г.

24.03.2014 - Такса за притежаване на куче

13.11.2013 - Категоризиране на туристически обекти по новия Закон за туризма

13.11.2013 - Образци документи - заведения за хранене и развлечения

13.11.2013 - Образци документи - места за настаняване

01.11.2013 - Подаване по електронен път на справка - декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

26.11.2014 - Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ

26.11.2014 - Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ.

30.10.2013 - Заповед за определяне на районите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия през 2014г.

07.10.2013 - Заповед 2363 / 04.10.2013

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРОДАЖБИ за 2013 г.

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪСОБСТВЕНОСТ За 2013 г.

27.09.2013 - Протокол за резултатите от проведения подбор за заемане длъжността "Медицинска сестра"

10.06.2013 - Обява за набиране на резервисти

10.06.2013 - Протокол за резултатите от проведения подбор за заемане длъжността "Педагог" в ЦСРИ Провадия

2013 - Антикорупционни правила

2013 - Достъп до обществена информация

2013 - Етичен кодекс

2013 - Харта на клиентаОбяви, съобщения

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 94/01.11.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Ремонт и оборудване на стопански сгради № 3 и № 4 с цел отглеждане на бройлери с капацитет 36 000 места за птици” с . Равна с Възложител: „Бул Чикън” ООД
Повече тук
повече..

ИП „Складова база за зърно, оборудвана с автотранспортна и селскостопанска техника за обработване на земеделски земи и добив на зърнени култури” в ПИ 015006 землище на с. Златина, с Възложител: „ЗСК Девня” АД
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®