GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Наредби

НАЧАЛОНачало

27.01.2020г. - Наредба № 25 за управление на отпадъците на територията на Община Провадия

20.01.2020г. - НАРЕДБА №11 "За условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти" Съгласно Решение №3-32/23.12.2019г. в сила от 14.01.2020г.

07.08.2019г. - НАРЕДБА №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

26.07.2019г. - НАРЕДБА №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия

04.07.2019г. - НАРЕДБА №24 за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Провадия

09.05.2019г. - НАРЕДБА №1 за обществен ред и сигурност на гражданите в община Провадия

10.12.2019г. - НАРЕДБА №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия

29.05.2018г. - НАРЕДБА №19 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия

21.03.2018г. - НАРЕДБА №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

11.01.2018 - НАРЕДБА №17 за управление на общинските пътища на територията на община Провадия

18.08.2017 - НАРЕДБА №24 за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Провадия

02.06.2017 - Н А Р Е Д Б А №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия

30.01.2017 - Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Провадия

17.01.2017 - Н А Р Е Д Б А №22 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

30.04.2014 - НАРЕДБА № 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ, НЕЗАКОННИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.225, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯАТА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

31.01.2018г. - Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в Община Провадия

2011 - НАРЕДБА №3 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община Провадия

2012 - НАРЕДБА №4 за животновъдната дейност на територията на община Провадия

2017 - НАРЕДБА №5 за условията и реда за провеждане на търговската дейност на територията на община Провадия

2010 - НАРЕДБА №7 за опазване на околната среда на територията на община Провадия, отменена с Решение № 25 - 452 от 28.09.2017 г.

2010 - НАРЕДБА №10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Провадия

2010 - НАРЕДБА №12 за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на Община Провадия в търговските дружества

2010 - НАРЕДБА №13 за изграждане, стопанисване и опазване на залената система на територията на община Провадия

2010 - НАРЕДБА №15 за организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в община Провадия

2010 - НАРЕДБА №16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в община Провадия

2012 - НАРЕДБА №18 за дейността на домашен социален патронажОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 18/13.02.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявяване на писмо на РЗИ Варна за правилно извеждане на борбата с комарите като преносители на вируси и паразити
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до събеседване кандидати по процедура за подбор на домашен помощник по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 11/23.01.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®