GBC
Размер на шрифта: - / +

Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП - архив

НАЧАЛОНачало

21.07.2014 - Разяснения относно постъпили запитвания във връзка с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия“

10.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Доставка на мултимедиен проектор и екран за проектор за нуждите на Общински детски комплекс - Провадия”

08.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Провадия”

08.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Доставка и монтаж на електрическа пекарна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Провадия ”

07.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“

07.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“

03.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на оферти по публична покана с предмет „Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци - Провадия ”

03.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия“

03.07.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ІІ ЦДГ „Пролет“ – гр. Провадия“

30.06.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия“

30.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031760 в РОП с предмет “Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Провадия ”

30.06.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт Общинска пътна мрежа, в т.ч. път VAR 2219 /III-731, Блъсково-Храброво/ - Овчага – Черковна /ІІІ-2082/; път VAR 2220 /ІІІ-731, Храброво-Комарево/ - /І

30.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031690 в РОП с предмет “Доставка на мултимедиен проектор и екран за проектор за нуждите на Общински детски комплекс - Провадия”

30.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031680 в РОП с предмет “Доставка и монтаж на електрическа пекарна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Провадия ”

25.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031207 в РОП с предмет “Eксплоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци - Провадия ”

23.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9031014 в РОП с предмет “Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІ-1350, кв.180 в гр. Провадия”

12.06.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ID 9030445, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ“

05.06.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID № 9030115 в РОП с предмет „Изграждане на Център за ромска култура чрез инженеринг, финансирано със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

29.05.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка чрез рамково споразумение с предмет „Текущ ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия, включително участък от път ІІІ-208 и съставните села на община Провадия“

27.05.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9029756 в РОП с предмет „Изграждане на Център за ромска култура чрез инженеринг, финансирано със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

16.05.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9029407 в РОП с предмет „Възстановяване на екопътека „Овеч“ – гр. Провадия, финансирана по Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

13.05.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“”

10.05.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет : „Ремонт на тротоарни настилки в община Провадия“

09.05.2014 - Разяснение по обществена поръчка с предмет „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020"

08.05.2014 - Решение № 954 от 08.05.2014 г. на Кмета на Община Провадия за промяна по обществена поръчка с предмет „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020"

30.04.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия”

30.04.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9028838 в РОП с предмет „Периодични доставки на строителни, ВиК и ел. материали и инструменти за нуждите на Община Провадия“

24.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

24.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

10.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия“

10.04.2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на ІІ ЦДГ „Пролет“ – гр. Провадия“

28.03.2014 - РАЗЯСНЕНИЯ относно постъпили запитвания във връзка с документация за участие в открита процедура с предмет:„Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на региони"

28.03.2014 - РАЗЯСНЕНИЯ Относно постъпили запитвания във връзка с документация за участие в открита процедура с предмет: Ремонт на тротоарни настилки в Община Провадия“

28.03.2014 - Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Текущ ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия, включително участък от път ІІІ – 208 и съставните села на община Провадия“

24.03.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9027325 в РОП с предмет „Възстановяване на екопътека „Овеч“ – гр. Провадия“

18.03.2014 - Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в община Провадия“

07.03.2014 - Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в открита процедура с предмет: „Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““

25.02.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9026243 в РОП с предмет „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия“

21.02.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9026113 в РОП с предмет „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Провадия“

12.02.2014 - Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия" с Възложител - "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД

11.02.2014 - Разяснения относно обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

10.02.2014г. - Разяснения относно обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

31.01.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ Доставка на пътни знаци и табели“.

28.01.2014 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в община Провадия“

16.01.2014 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9024812 в РОП с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Провадия“

30.12.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“

17.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9024020 в РОП с предмет „Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Провадия“

12.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023867 в РОП с предмет „Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Провадия“

05.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023447 в РОП с предмет „Изработване на технически проекти за обекти „Основен ремонт на аварирали участъци от път VAR 2217 /III -731, Черноок – Градинарово/ - Славейково“,„Основен ремонт...

05.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023443 в РОП с предмет „Изработване на технически проекти за обекти „Основен ремонт на аварирали участъци от път VAR 2220 /III -731 /Храброво – Комарево/ - /ІІІ – 208/“, „Основен ремонт...

05.12.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9023438 в РОП с предмет „Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Провадия“

28.11.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет : „Текущо поддържане на третокласен път ІІІ-208 в урбанизираната територия на гр. Провадия“

26.11.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пътни знаци и табели“

26.11.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9022854 в РОП с предмет „Доставка на лични предпазни средства за персонала на звеното по проект BG051PO001-5.1-04-0191-C0001 „Помощ в дома“

07.11.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“

29.10.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Текущо поддържане на третокласен път ІІІ – 208 в урбанизираната територия на гр. Провадия“

28.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9021550 в РОП с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Провадия“

17.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9021159 в РОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия“

16.10.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

09.10.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“,

08.10.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на графично-скопичен рентгенов апарат – втора употреба за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД“

03.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9020634 в РОП с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Градинарово, община Провадия, област Варна“

03.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9020622 в РОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щастливо детство" - с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна“

03.10.2013 - Документация за възлагане на публична покана по реда на ЗОП с ID №9020635 в РОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа“ с три обособени позиции

24.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и изграждане на „джобове“ за поставяне на контейнери за смет на територията на община Провадия”

20.09.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработване на технически проект за обект „Ремонт и възстановяване на аварирали участъци по път VAR 3218 Блъсково – Китен“, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 година з

18.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по участъци от път VAR 3218 - /III-731/ - Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /ІІІ-208/”

18.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на път VAR 1215 - /III-208/ - Провадия – Добрина – Граница общ. /Провадия – Девня/ - Девня - /І-2/”

10.09.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

09.09.2013 - Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

04.09.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на улична пътна мрежа – гр. Провадия“

04.09.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ул. „Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265` в кв. 64, гр. Провадия“

27.08.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44 „Общинска администрация Провадия –компетентна и ефективна“...

22.08.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране...

20.08.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на изнесени обучения на Общинска администрация Провадия и чуждоезиково обучение по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44

09.08.2013 - Документация за участие в открита процедура с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия и изграждане на „джобове“ за поставяне на контейнери за смет на територията на Община Провадия“

01.08.2013 - Решение №1685 от 01.08.2013 година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“

31.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на графично – скопичен рентгенов апарат - втора употреба за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД“

25.07.2013 - Документация за обществена поръчка чрез публична покана ID № 9018059 в РОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Бозвелийско““

23.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Основен ремонт на път VAR 3218 - /III-731/ - Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /ІІІ-208/“

23.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Основен ремонт на път VAR 1215 - /III-208/ - Провадия – Добрина – Граница общ. /Провадия – Девня/ - Девня - /І-2/“

22.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет " Ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия"

17.07.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива (бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на моторни превозни средства на Община Провадия...

17.07.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““

15.07.2013 - Документация за обществена поръчка чрез публична покана с ID №9017694 в РОП с предмет: „Доставка на рентгенова тръба за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД – гр. Провадия“

12.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

12.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставка на строителни, ВиК и ел. материали и инструменти за нуждите на Община Провадия” със следните обособени позиции:

09.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

08.07.2013 - Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на изнесени обучения на общинска администрация Провадия и чуждоезиково обучение по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44 „Общинска ...

08.07.2013 - Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“

08.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия“

08.07.2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Одит на изпълнението на дейности по проекта BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство“

04.07.2013 - Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“

01.07.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия“ с обособени позиции:

01.07.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

28.06.2013 - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и

21.06.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-4„Общинска администрация Провадия –компетентна и ефективна“ финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет“...

20.06.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, информиране, публичност и визуална ...

20.06.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на изнесени обучения на общинска администрация Провадия и чуждоезиково обучение» по проект BG051PO002/12/2.2-07-A12-22-44 „Общинска администрация Провадия ...

17.06.2013 - Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, аудио техника, цветна копирна лазерна машина, машина за унищожаване на документи и безжичен рутер за нуждите на Община Провадия“

17.06.2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация- Провадия“ с две обособени позиции

06.06.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““

05.06.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Обучение на наетия персонал в Звеното по проект BG051PO001-5.1.04-0191-C0001 „Помощ в дома““

27.05.2013 - Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““

22.05.2013 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива (бензин А-95H, бензин А-98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Провадия с периодична покупка от търговски обект (бензинос

10.05.2013 - Решение за промяна в сроковете по открита процедура с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство“, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., съфинансирана от ЕСФ"

30.04.2013 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обучение на наетия персонал в Звеното по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““.

30.04.2013 - Документи към ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработване на раб.проект за реконстр. и изгр. на водопроводна мрежа в с. Манастир, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиц. проекти”

30.04.2013 - ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработване на раб.проект за реконстр. и изгр. на водопроводна мрежа в с. Манастир, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиц. проекти”

29.04.2013 - Открита процедура по ЗОП с предмет:„Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0191-С0001 „Помощ в дома – другото семейство““, финансиран по ОП "РЧР" 2007-2013г., съфинансирана от ЕСФР."

26.02.2013 - Съобщение за отваряне на пликове с надпис "Прелагана цена" за обществена поръчка "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, гр. Провадия"

19.02.2013 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на течно гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с увреждания – гр. Провадия и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково

19.02.2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия"

2013 - Обявление за обществена поръчка "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, гр. Провадия"

2013 - Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: “Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Провадия..."

2013 - Публична покана с предмет "Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Провадия“

2013 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Блъсково, област Варна”

2013 - Публична покана с предмет „Периодична доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ДВФУ-гр. Провадия и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия ”

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас ” с две обособени позиции

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Градинарово с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас” с две обособени позиции

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Христо Ботев“ – с. Житница с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас ” с две обособени позиции

2012 - Публична покана по ЗОП на ОУ „Васил Левски“ – с. Бозвелийско с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас” с две обособени позиции

2012 - Съобщение за прекратяване на обществена поръчка по позиция 1 с предмет: "Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия"

2012 - Съобщение за отваряне на пликовете с надпис: „Предлагана цена” за обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия"

2012 - Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия" по две обособени позиции

2012 - Публична покана с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2012 – 2013 година“

2012 - Публична покана с предмет:"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Провадия със срок една година от подписването на договора за доставка."

2012 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Информация по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 20.07.2012 година по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 18.07.2012 година по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 18.07.2012 година по открита процедура с предмет "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 16.07.2012 година по открита процедура с предмет "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Разяснения от 16.07.2012 година по открита процедура с предмет "Извършване на СМР по проект "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия""

2012 - Публична покана с предмет: „Извършване на строителен надзор на обекти, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за овладяване и преодоляване на последици от бедствия“

2012 - Публична покана с предмет - „Основен ремонт на общинска пътна мрежа VAR 1215 /ІІІ-208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница община Девня“

2012 - Открита процедура с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия”

2012 - Открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия”

2012 - Публична покана с предмет: „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““

2012 - Публична покана с предмет "Извършване на строителен надзор по проект "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия"

2012 - Публична покана по ЗОП – „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““ - част 2

2012 - Публична покана по ЗОП – „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия““ - част 1Обяви, съобщения

Обявяване на График на заседанията на комисията назначена със Заповед на ОД“Земеделие за землищата на Община Провадия
Повече тук
повече..

Допълнителна информация за ИП „Депо за неопасни производствени отпадъци"
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2020/2021 г.
Повече тук
повече..

Обява за търг на 19.08.2020г.
Община Провадия обявява На 19.08.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®