GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Проекти за наредби и програми

НАЧАЛОНачало

11.04.2017 - Проект за изменение на "Наредба № 5" за условията и реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Провадия на ОбС - Провадия

11.04.2017 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове

11.04.2017 - Проект за изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

11.04.2017 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове

20.02.2017 - Обява на основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове

20.02.2017 - Доклад за промяна на Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия

30.12.2016 - Доклад с вх.№834-предложение за изменение на Наредба №1 за общ.ред и сигурност на гражданите в общ.Провадия

30.12.2016 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

23.12.2016 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

18.11.2016 - Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие

18.11.2016 - Доклад предложение за проект Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Провадия

18.11.2016 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

18.11.2016 - Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия

18.11.2016 - Доклад предложение за обсъждане и приемане Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи

18.11.2016 - Обява по чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА

16.11.2016 - Съобщение за промяна на срока за приемане на предложения и становища по проекта за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Провадия

15.11.2016 - Съобщение за изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Об

15.11.2016 - Съобщение

11.11.2016 - Доклад и проект за изменение Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Провадия.

11.11.2016 - Обява по чл.26, ап.2 от ЗНА

10.11.2016 - Проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Провадия

10.11.2016 - Обява по чл.26, ап.2 от ЗНА

10.11.2016 - Доклад за проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Провадия

31.10.2016 - Обява по чл.26, ал.2 от ЗН

31.10.2016 - №758-Доклад за предложение за нова Наредба №20

31.10.2016 - Проект на Наредба №20 за условията, реда и критериите за фин.подпомагане на спортните организации и туристическите дружества

30.09.2016 - Обява на основание чл.26, ал.2 от ЗНА

30.09.2016 - Вх. №704/30.09.2016г. Доклад от Христо Гичев - председател на ОбС Провадия, относно Предложение за обсъждане и приемане на изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска дейност на територията на обшина Провадия

08.07.2016 - Доклад за приемане на Правила за ползване на училищните автобуси

04.07.2016 - ДОКЛАД

12.04.2016 - Доклад № РД 0700-63 / 12.04.2016г. за изменение Наредба №8

12.04.2016 - Обява изменение Наредба №8

12.04.2016 - Доклад №357 / 12.04.2016г. за изменение Наредба № 2

12.04.2016 - Обява изменение Наредба №2

12.04.2016 - Обява на основание чл.26, ал.2 от ЗНА

12.04.2016 - Доклад входящ №351 от Стоян Гигов-председател на ПК "Образование.." относно проект за изменение и допълнение в Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в общ.Провадия

02.02.2016 - Докладна записка с вх. №170/29.01.2016 от Капка Радева - председател на временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

02.02.2016 - Обява

12.01.2016 - Обява на основание чл.26, ал.2

12.01.2015 - Докладна с вх. №123 от 11.01.2016г.

04.12.2015 - Докладна с изх. №РД 0700-240 от 04.12.2015г. относно Наредба 2

04.12.2015 - Докладна с изх.№ РД 0700-239 от 04.12.2015г. относно Наредба 14

04.12.2015 - Oбява промяна наредба 8

04.12.2015 - Доклад - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8

10.07.2015 - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

11.05.2015 - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Правилника за реда за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спом

08.05.2015 - Доклад - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8

11.03.2015 - Докладна относно изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

11.03.2015 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия

22.01.2015 - Доклад - предложение за обсъждане и приемане проект за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия.

12.11.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет - Провадия на проект за допълнение на „Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти” на ОбС - Провадия

12.11.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение на „Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС – Провадия

14.05.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет - Провадия на проект за допълнение на „Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти” на ОбС - Провадия

14.05.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение на „Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС – Провадия

14.05.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет - Провадия на проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на ОбС – Провадия

14.05.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение на „Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ на ОбС – Провадия.

14.05.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от ОбС провадия на проект за изменение и допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“

14.05.2014 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“

08.04.2014 - Приложение № 2 и Приложение № 3 към Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия

08.04.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за нова Наредба №9 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия

11.03.2014 - Проект на Наредба № 21 - За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях

11.03.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект на „Наредба № 21 - За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях ”.

11.03.2014 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на проект за изменение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

11.03.2014 - Обява за набиране на предложения и становища по проект за промяна на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия

28.01.2014 - Oбява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

28.01.2014 - Предложение за обсъждане на допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

03.12.2013 - Обява за набиране на предложения и становища по проект на нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия

03.12.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект за нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета ...

03.12.2013 - Проект на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Провадия

29.11.2013 - Обява за набиране на предложения за изменение и допълнение на „Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия

29.11.2013 - Доклад за изменение и допълнение на „Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия

13.11.2013г. - Обява за набиране на предложения за изменения на„Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”.

13.11.2013г. - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”.

11.09.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за изменение и допълнение на „Наредба № 1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия”

11.09.2013 - ДОКЛАД oтносно предоставяне за публично обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на “Общински план за развитие на община Провадия за периода 2014 – 2020 година”

10.09.2013 - Проект на Общински план за развитие на община Провадия за периода 2014 – 2020 година

11.07.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

11.07.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

08.07.2013 - Предложение за за изменение на "Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия"

08.07.2013 - Обява за приемане на предложения и становища за изменение на "Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия"

16.04.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

16.04.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

13.03.2013 - Предложение за обсъждане на допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

13.03.2013 - Oбява за приемане на предложения и становища по проект за допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия

13.03.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

13.03.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”

11.03.2013 - Проект на „Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Провадия”

11.03.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект на „Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Провадия”

11.03.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за предложения и становища по проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма

11.03.2013 - Проект на „Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Провадия“

11.03.2013 - Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект на „Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Провадия“

11.03.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект на „Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Провадия“

17.01.2013 - Обява за приемане на предложения и становища по проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

17.01.2013 - Предложение за обсъждане и приемане на проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

Обяви, съобщения

уведомително писмо от 'БД Агри" ЕООД за извършване на РЗ дейности
Уведомително писмо от "БД Агри" ЕООД за извършване...
повече..

Информация за ИП за изграждане на собствен водоизточник в с. Китен
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Уведомително писмо за извършване на РЗ дейности
Уведомително писмо от ЗК "Житницa" за извършване...
повече..

Обява за търгове на 15.05.2017 г.
Община Провадия обявява повторни публични търгове с явно наддаване...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®