GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ - ПАРТНЬОР НА АСП


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ – ПАРТНЬОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Община Провадия е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта. Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, чиито срок на изпълнение беше до 31.12.2015 г. Община Провадия, в качеството си на партньор, има управленска отговорност да реализира проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред Агенция за социално подпомагане.
По настоящата процедура е поставен фокус върху приоритетно настаняване на деца до 3- годишна възраст в приемни семейства. Това изискване е в съответствие с нормативната уредба и стратегическите приоритети и цели за стесняване на входа на специализираните институции и превенция на институционалната грижа, особено за деца от най- уязвимата възрастова група. Проектът е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.
Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни родители, ще могат да преминат към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция.
Общата цел на проекта е: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Специфичните целина проекта са:
• Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
• Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
• Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
• Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по-голяма сигурност и ефективност на работещите.
Настоящата операция е в съответствие с: Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за нейното изпълнение; Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 година.Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008 -2018 г. - осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Операцията ще даде възможност да се реализират конкретни мерки, насочени към повишаване ефективността на предоставяната приемна грижа чрез проследяване на национално ниво дейността на екипите по приемна грижа. Развитието на услугата „приемна грижа" и постигнатите до момента проектни резултати идентифицират необходимостта от надграждане, като при настоящата процедура ще бъде използван опита и добрите практики с цел осигуряване на приемственост и плавен преход на дейностите, свързани с предоставяне на социалната услуга от единия програмен период в другия. Въвеждането на иновативни компоненти ще доведе до усъвършенстване на приемната грижа на общинско, регионално и национално ниво, до по-широк обхват на децата, нуждаещи се от приемна грижа, с оглед включването на определените целеви групи.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®