GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

„Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“


В община Провадия стартира Проект BG05M9OP001-2.004-0054 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“, финансиран по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът предвижда разкриване на услуги за ранно детско развитие като продължение и надграждане на реализирания проект, финансиран със средства от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка). Услугите предоставят подкрепа на деца в ранна детска възраст - от 0 до 7г. и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система и предотвратяване на изоставянето и неглижирането на деца от рискови групи.

Чрез проекта ще се предоставят следните услуги:

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
- Семеен център за деца от 0 до 3 години.

В услугите ще бъда ангажирани специален педагог, педиатър, социални работници, психолог, гинеколог, медиатори и др.
Предвижда се проекта да обхване около 550 деца, които ще получатподкрепачрезуслугите.

Стойност на проекта: 301 232.00 лева (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност на проекта: 27 месеца


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®