GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Информация за провеждането на тематични семинари в изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България


На вниманието на бизнеса и неправителствените организации в Община Провадия
Уважаеми съграждани,
За целите на програмния период 2014-2020 г. всяка страна- членка на ЕС трябва да разработи своя стратегия за интелигентна специализация. Министерство на икономиката е отговорна институция за изпълнението на разработената Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България (ИСИС). Очаква се чрез изпълнението на Стратегията да се подобри иновационното представяне на страната в международен аспект и тя да премине от групата на „плахите“ иноватори в тази на „умерените“ иноватори.
Към настоящия момент Стратегията е разработена на национално ниво, като са идентифицирани четири тематични области за интелигентна специализация:
1) Мехатроника и чисти технологии;
2) Информатика и ИКТ;
3) Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
4) Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.
В плана за действие, който е неразделна част от Стратегията, са предвидени редица мерки и дейности за 2017 г., които целят динамизиране на процеса на предприемаческото откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфични предизвикателства и начините за тяхното преодоляване.
Една от тези мерки, залегнали в Плана за действие, е провеждането на тематични семинари по иденфицираните тематични области за интелигентна специализация. Целта на тематичните събития е да се насочи фокуса на внимание към задълбочаване на сътрудничеството между българските компании и академичната общност в тези области и да се откроят основните приоритетни области на действие за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в периода 2014-2020 г.
Тематичните семинари ще се проведат в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, ет. 2, Зала №3.
Графикът за провеждане на тематичните събития е следният:
1. Тематичен семинар „Мехатроника и чисти технологии” – 20. 06. 2017 г., 13:30 часа;
2. Тематичен семинар „Информатика и ИКТ” – 21. 06. 2017 г., 13:30 часа;
3. Тематичен семинар „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” – 23. 06. 2017 г., 10:30 часа;
4. Тематичен семинар „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” – 27. 06. 2017 г., 13:30 часа.

По време на семинарите се планира разглеждането на следните теми:
1. Представяне на напредъка по изпълнението целите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация.
2. Информация за разработените технологични пътни карти за тематичните области на ИСИС.
3. Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. – мерки и действия за подпомагане на научните изследвания и иновациите в тематичните област за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура.
4. Представяне на резултатите от проведените конкурсни процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, във връзка с изпълнение целите на ИСИС.
5. Представяне на възможностите на програма „ Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания и иновациите в съответствие с тематичните области на ИСИС.
6. Дискусия с оглед актуализация на приоритетните тематични подобласти на ИСИС, в т.ч. и по райони за планиране и прецизиране на регионалната интелигентна специализация.
7. Дискусия относно възможностите за дефиниране на действия и мерки по разработените технологични пътни карти.


Представителите на бизнеса и неправителствените организации от Община Провадия, желаещи да вземат участие в семинарите, трябва да потвърдят участието си в срок до 09.06.2017 г. на следния e-mail адрес: n.istatkov@mi.government.bg, или на тел. 02/940 74 34, (Николай Истатков – държавен експерт в дирекция „Икономически политики за насърчаване” в Министерство на икономиката).

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®