GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за свикване на общо събрание на


П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 02.08.2017 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 18.08.2017 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

• Първа точка: Регистрация и получаване на материали по Дневния ред.

• Втора точка: Проверка на кворум от квесторите и избор на Председател и протоколчик на Общото събрание.

• Трета точка: Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“.

• Четвърта точка: Други


Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.44, ал.3 от Устава.

На основание чл.45, ал.2 от Устава, ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®