GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Български червен кръст информира


БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ИНФОРМИРА
Раздаването на хранителни продукти за гр. Провадия от втория транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” ще се извършва:
Всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа в сградата на Новия старчески дом, ул. „Желез Йорданов” № 1.
Право на помощи имат:
Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност /лична карта/!
Ако правоимащият не може сам да вземе полагащите му се продукти, или някой иска да помогне на лице със затруднения, трябва да подготви следния документ:
Аз /трите имена, ЕГН, Л.Карта номер/
разрешавам на: /трите имена, ЕГН, Л.Карта номер/
да получи полагащите ми се хранителни помощи от Б Ч К вместо мен.
Подпис:………………..
Упълномощеният с двете лични карти ще получи полагащите се продукти.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®