GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА


От 03.07.2019 г. до 26.07.2019 г. е отворен първи прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“.
Патронажната грижа е вид мобилна форма на социална услуга и включва комплекс от здравни и социални дейности като:
- съдействие при поддържане на лична хигиена, тоалет, движение, сън и почивка; избягване на опасности и превенция на рискови ситуации; хигиена на помещението; закупуване на вещи от първа необходимост; съдействие при пазаруване и приготвяне на храна; помощ при хранене и придвижване в рамките на дома;
-медицински услуги, (извън тези, предоставяни от НЗОК) – включват профилактика и консултиране на социално значими заболявания; Оценка на здравни проблеми и потребности; Извършване на медицински манипулации и здравни грижи: предоперативни и следоперативни грижи; измерване, регистрация и оценяване на кръвно налягане и други витални показатели; венозни инфузии, инжекции, оказване на спешни дейности при необходимост;
-рехабилитация, вкл. медициснска, насочена към възстановяване и социална интеграция
-психологическа подкрепа, насочена към подобряване възможностите за водене на самостоятелен и независим живот.

За ползване на услугата могат да кандидатстват:
- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на община Провадия;
- Хора с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК или друг актуален медицински документ;
- Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
- Хора след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се краткосрочно наблюдение и здравни грижи;
Жителите на община Провадия, които попадат в гореописаните целеви групи по проекта и желаят да получават услугата патронажна грижа, имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Услугите ще се осъществяват от медицински специалист, психолог, рехабилитатор и домашни помощници. За услугите по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ няма да се заплаща такса от потребителите.

Заявлението е по образец и може да бъде получено в Информационния център за обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация – Провадия, по места в кметствата на селата или да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Провадия www.provadia.bg
Попълненото заявление от кандидат-потребителя, заедно с други придружаващи документи (ако има такива) се подават в стая 312 в сградата на Общинска администрация – Провадия или по места в кметствата на селата.

За допълнителна информация:
тел. 0518/ 4 22 07, вътр. 225
Десислава Боева –гл. специалист в отдел „Хуманитарни дейности и програми за развитие“, ръководител на проекта

Заявление

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®