GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана обучения МИГ "Възход"


П О К А Н А


Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: "Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови корекции":
- 06.07.2020 г. от 10.00 часа в с.Ветрино - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
- 07.07.2020 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
- 08.07.2020 г. от 10.00 часа във гр.Провадия - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
2. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:
- 13.07.2020 г. от 10.00 часа в с.Ветрино - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
- 14.07.2020 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
- 15.07.2020 г. от 10.00 часа във гр.Провадия - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
3. За местни лидери и уязвими групи на тема: "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС":
- 20.07.2020 г. от 10.00 часа в с.Ветрино - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
- 21.07.2020 г. от 10.00 часа в гр.Вълчи дол - еднодневно обучение за най-малко 10 човека
- 22.07.2020 г. от 10.00 часа във гр.Провадия - еднодневно обучение за най-малко 10 човека

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията на e-mail: mig_vazhod@abv.bg или на тел. 0877 10 72 72


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®