GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Община Провадия отправя покана до местната общност за обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното осветление в Община Провадия”, което ще се проведе на 08.09.2021 година от 17:30 часа в зала 119 на Общинска администрация – Провадия – гр. Провадия, ул. „Дунав №39”.

Община Провадия възнамерява да подмени изцяло основните елементи на системата външно изкуствено осветление на цялата територия на община Провадия, като изпълни проект за модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за повишаване енергийната ефективност на уличното осветление, публична общинска собственост, чрез провеждане на процедура по Закон за обществени поръчки (ЗОП) и сключване на договор с гарантиран резултат, т.н. ЕСКО договор с инвестиция изцяло на Изпълнителя. Продължителността на проекта е до 10 (десет) години, като новото осветление ще се проектира и подмени за срок до 12 (дванадесет) месеца, а в останалия период инвестицията на Изпълнителя ще се изплаща от община Провадия единствено чрез спестената сума за електроенергия.
За реализиране на проекта Община Провадия е възложила изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в населените места в Община Провадия. Достъп до изготвения доклад ще бъде осигурен на интернет сайта на Община Провадия с публикуване на поканата, както и в Център за информация и услуги на граждани в сградата на Общинска администрация – Провадия – всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа до датата на провеждане на публичното обсъждане.
Проектът ще допринесе за повишаване качеството на живот на жителите и гостите на община Провадия и ще подобри екологичната и заобикаляща ни среда, посредством въвеждане на модерно и енергоефективно улично осветление.
Конкретни цели на проекта:
1. Достигане на Европейските норми за улично осветление съгласно стандарта БДС EN-13201;
2. Реализиране икономия на електрическа енергия в размер на минимум 1 916 981,65 kWh /годишно и спестени емисии на СО2 – 1 570,01 тона/годишно;
3. Повишаване сигурността в тъмната част на денонощието в населените места на жителите и гостите на общината;
4. Повишаване ефективността на транспорта и създаване на светлинен комфорт за участниците в движението, което ще намали предпоставките за възникване на инциденти и пътно-транспортни произшествия;
5. Повишаване на общата привлекателност, сигурността за жителите, посетителите и интереса на инвеститорите.

Обхват на проекта:
Основни дейности (енергоспестяващи мерки) на проекта:
- Проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното осветление на община Провадия, което включва: гр. Провадия, с. Блъсково, с. Бързица, с. Градинарово, с. Славейково, с. Снежина, с. Тутраканци, с. Черноок, с. Венчан, с. Бозвелийско, с. Житница, с. Китен, с. Комарево, с. Кривня, с. Овчага, с. Петров дол, с. Равна, с. Храброво, с. Черковна, с. Златина, с. Неново, с. Чайка, с. Манастир, с. Староселец и с. Добрина;
- Въвеждане на интегрирана съвременна интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното осветление.

Реализирането на проекта се предвижда да се изпълни посредством сключването на договор с гарантиран резултат. Изпълнителят на договора поема изцяло финансовия риск. Инвестицията следва да се изплати в рамките на максимум 10 (десет) години от реализираните икономии на електрическа енергия в рамките на настоящите разходи на Общината отделяни в бюджета за уличното осветление.

Мотивите за избор на реализация на инвестицията чрез договор с гарантиран резултат са следните:
- Намаляване на общите разходи за енергия на уличното осветление на годишна база;
- Гарантиране на постигнатия резултат /икономии/ за целия период на договора;
- Отговорността за постигане на заложените резултати от инвестицията (енергийни спестявания и нормативна осветеност) е задължение на изпълнителя по договора.
- Предлаганият вариант за изпълнение на проекта осигурява постигане на значителни финансови икономии и след изтичане периода за изплащане на инвестицията;
- Гаранционната поддръжка на сменените елементи на системата за осветление, включително новите светодиодни осветителни тела, както и управлението и мониторинга на уличното осветление чрез интелигентната система за управление се осъществяват и са за сметка на изпълнителя за целия период на договора;
- Ще се постигне необходимата осветеност на улиците в съответствие с приетите български и европейски норми и стандарти, както и изграждането на нови точки, там където към момента няма.
- Срокът на откупуване на инвестицията е до 10 години, като всички разходи ще бъдат за сметка на потенциалния изпълнител, а заплащаните средства ще бъдат единствено от реализираните икономии от намаленото потребление на електрическа енергия и по-ниските разходи за поддръжка. Тоест няма да има утежнение за общината и повишаване на досегашните разходи. При реализиране на загуба от реализацията на проекта, същата ще бъде за сметка на избрания изпълнител.

Индикативната стойност на договора възлиза на 2 432 932,93 лв. и се формира по следния начин:
- Разходи за проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното и парково осветление 2 432 932,93 лв.

Финансиране на стойността на договора се предвижда да стане от следните източници:
• инвестицията ще се изплати от реализираните икономии от разходите за експлоатация, вследствие на направената модернизация и намелените разходи за електрическа енергия.
Въз основа на това и с цел осигуряване на необходимия за изпълнението на проектните дейности ресурс, предлагаме община Провадия да поеме дългосрочен дълг за реализиране на договор с гарантиран резултат със следните параметри:
o Максимален размер на дълга – до 2 432 932,93 лева (два милиона четиристотин тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и два лева и деветдесет и три стотинки);
o Валута на дълга – български лева;
o Вид на дълга – дългосрочен дълг за реализиране на договор с гарантиран резултат;
o Максимален процент на оскъпяване до 4 на сто.
o Условия за погасяване
Срок за погасяване – до 10 години, считано от датата на въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки и изграждане на системата за управление на уличното осветление.
Източници за изплащане на дълга – реализирани икономии от годишните разходи за електрическа енергия, поддръжка и експлоатация, в резултат на направената инвестиция.


Дата на публикуване: 19.08.2021 г.


Доклад за обследване на улично осветление на територията на Община Провадия

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®