GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за работен семинар


ПОКАНА
Към всички заинтересовани страни – представители на бизнес и граждански организации, държавни и културни институции
за работен семинар по Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции”,
10.00 часа на 17 април 2014г.,Зала 204 на Община Дългопол

На работния семинар ще бъдат представени :
- Доклад от проведен функционален анализ на Община Провадия
- Резултати, препоръки и възможни решения и приоритети
- План за действие за изпълнение на препоръките за подобряване на дейността на общинската администрация на база на функционалния анализ
- Устройствен правилник на Община Провадия
- Структура на общинска администрация

Общините в България представляват основните административно-териториални единици, в които се осъществява местното самоуправление, т.е. това са администрациите най-близко до гражданите и техните проблеми.
Съвременната администрация е сложна социо-техническа адаптивна система, характеризираща се със сложни и многообразни връзки и отношения – както между структурните и звена, така и със средата, която администрира, а по-вярно – взаимодейства.
Това бе причината Общината да кандидатства с този проект.
Проектът „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции”, с бенефициент Община Дългопол се явява логично продължение на усилията за повишаване на ефективността и осигуряване на организационното развитие на административните структури на всички нива. Проектът се реализира в рамките на процедура по ОП „Административен капацитет 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Анализите на текущото състояние в трите общини приключи със систематизирани констатации и изводи по отношение на релевантността на функциите, ефективността, ефикасността и икономичността от дейностите на администрациите.
Идентифицирането на областите за подобрение даде основата за оптимизиране на управлението и функциите в трите административните структури, както и визията за бъдещото развитие на общини Дългопол, Долни Чифлик и Провадия.

Към момента в етап на изпълнение е Дейност 5 Приключване на функционалните анализи в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия.
Приоритизирани бяха областите и предложенията за подобрение в трите общински администрации. Изготвени са и проекти на доклади за трите общински администрации, които бяха дискутирани на кръгли маси с ръководствата и лицата, носещи отговорността за изпълнението на функциите и дейностите на трите общински администрации, познаващи спецификата на дейността на структурите и ще бъдат ангажирани с реализирането на плановете за действие.
С изготвянето на доклади за трите общини е налична цялостната картина на състоянието към момента и визията за подобрение на работата в трите администрации и препоръките за оптимизиране на административните структури с цел постигане на по-голяма ефективност и ефикасност.
За представяне на окончателните Доклади (заложени мерки в плана за промени, нова организационна структура, промени в устройствения правилник) и за осигуряване устойчивостта на продуктите от дейността, както и за въвличането на всички заинтересовани страни в последващите действия за изпълнение на плана за подобрение се организират три работни семинара (във всяка от общините) с всички заинтересовани страни.
Идентифицираните области и предложенията за подобрения трябва да бъдат оценени от гледна точка на тяхната значимост, ресурсите, които са необходими, определените акценти на функционалния анализ, за да се изпълнят и очакваните резултати.
В тази връзка Ръководството на Община Провадия отправя
ПОКАНА
Към всички заинтересовани страни – представители на бизнес и граждански организации, държавни и културни институции
на работен семинар по Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции”,
който ще се проведе от 10.00 часа на 17 април 2014г.,
в Зала 204 на Община ПровадияВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®