GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 107 / 10.11.2017г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 10.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на ЕТ Тонилий - Антон Димитров – заявление с вх. № СД 01-107/10.11.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
Две самостоятелно обособени клетки, всяка със самостоятелен вход, съставляващи част от ЗЪРНОСУШИЛНЯ-зърноплощадка с инв. № 323, представляваща метален навес, с изградени тристранно ограждащи бетонни стени, състояща се от общо пет самостоятелни клетки, находящи се както следва: едната в северната част по ширина на сградата, а втората в южната част по ширина на сградата, построени върху имот с № 061003 по плана за земеразделяне на село Бозвелийско, община Провадия, ЕКАТТЕ 05102, с площ от 6,225 дка, при граници и съседи: имот № 061002 стопански двор на ДПФ-МЗХ, имот № 061004 стопански двор на ДПФ-МЗХ, имот № 000102 жилищна територия на кметство село Бозвелийско, имот № 000066 местен път на държавата.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.



За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
Т. Иванова – Ст.специалист „УТЕОС“





инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®