GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 111 / 22.11.2017г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 22.11.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Снежана Любенова Любенова – заявление с вх. № СД 01-111 / 22.11.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 400 кв. м., съставляващо УПИ ХХІХ - 327 в кв. 46 по плана на с. Бозвелийско, ведно с изградената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м., при граници: улица, улица, УПИ ХХХ-326, УПИ ХХVІIІ-328.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел. 0518 / 47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®