GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 3 / 09.01.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 09.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Алдин Симеонов Асенов – заявление с вх. № СД 01-3/09.01.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Храброво, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1140 кв.м., съставляващо УПИ ІІ в кв.49 по плана на с. Храброво, ведно с изградените в това дворно място ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 48 кв.м. с прилежащото й избено помещение със застроена площ от 16 кв. м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 45 кв. м., при граници и съседи: улица, улица, УПИ V, УПИ III и УПИ IV.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
Т. Иванова – Ст.специалист „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®