GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 10 / 26.01.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 26.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Виолета Великова Харизанова – заявление с вх. № СД 01-10/26.01.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена върху общинско дворно място, съставляващо УПИ IX-1540 в кв. 72, по плана на град Провадия, представляващ АПАРТАМЕНТ, състоящ се от дневна с кухненска ниша, хол, две спални и сервизни помещения, при граници: ул. „Г. Кирков”, запад-жилищен блок, север-жилищна кооперация, юг-имот собственост на Денчо Денев и Елена Терзиева, горе-Ангел Николов, долу-гараж и стая в приземния етаж, с ГАРАЖ в приземния етаж на сградата, СТАЯ с НИША до него, КОРИДОР и СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, със самостоятелен вход от западната страна, СТЪЛБИЩЕ от западната страна на сградата, водещо до таванския етаж и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници на гаража и помещенията в приземния етаж: изток-ул. „Г. Кирков”, запад-жил. блок, север-стълбище и приземна част от помещенията, собственост на Ангел Николов, юг-имот, собственост на Денчо Денев и Елена Терзиева, СТАЯ с ПРЕДВЕРИЕ и СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ в таванския етаж от сградата с вход от самостоятелното стълбище, заемащи южната част от терасата на сградата и СТОПАНСКА СГРАДА ведно с ½ ид.ч. от общите части на сградата.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
Т. Иванова– Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®