GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 11 / 30.01.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 30.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Емил Асенов Иванов – заявление с вх. № СД 01-11/30.01.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1 290 кв. м., съставляващо част от пл. № 331 в кв.42 по плана на с. Манастир, от които 1 060 кв. м. са включени в УПИ IX-331, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 кв. м., ВТОРОСТЕПЕННА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 20 кв. м. и ВТОРОСТЕПЕННА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 10 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ X-330, УПИ XII-329, УПИ XIII-349 и УПИ VIII-332.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
Т. Иванова – Ст.специалист „УТЕОС“инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®