GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 12 / 30.01.2018г.У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 30.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Диана Славова Великова – заявление с вх. № СД 01-12/30.01.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2 225 кв. м., съставляващо УПИ XVІ-342 в кв.75 по плана на с. Славейково, при граници и съседи: от двете страни улици, УПИ XV-343 и УПИ XVII-342.
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2 300 кв. м., съставляващо УПИ XVІI-342 в кв.75 по плана на с. Славейково, при граници и съседи: от двете страни улици, УПИ XVI-342 и имот извън регулация.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
Т. Иванова – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®