GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 14 / 30.01.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 30.01.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Бахтишен Мехмедова Мустафова и Мерал Мехмедова Хасанова – заявление с вх. № СД 01- 14/30.01.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Черноок, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 2 700 кв.м., при граници и съседи: от двете страни улици, УПИ I-199, включено в УПИ ІІ-199 в кв.80 по плана на с. Черноок, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 48 кв.м.,
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
Т. Иванова – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®