GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за издадено разрешение за ПУП-ПП за ПИ №171007 в землището на гр. Провадия


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните че с Решение № 30-534/22.02.2018 г. на Общински съвет - Провадия е издадено разрешение за изработване ПУП – ПП /парцеларен план/ за изграждането на обект „Сградно канализационно отклонение”, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии до ПИ №171007 в землището на гр. Провадия, ЕКАТТЕ 58503 , собственост на „Кейсинг България” ЕООД представлявано от Левент Мустафов Каракашев с дължина на проектното трасе 187,61м. и в обхват : ПИ №132- път ІІІ клас от републиканската пътна мрежа /държавна публична собственост/, ПИ №131- горска територия на МЗГ /частна държавна собственост/, ПИ №171012- нива , собственост на Николай Златев Саров и ПИ № 171011- нива , собственост на Донка Златева Трендафилова.


инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®