GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 26 / 10.04.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 10.04.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Венцислав Тодоров Великов– заявление с вх. № СД 01-26/10.04.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Староселец, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1350 кв. м., съставляващо УПИ VІ-94 в кв.19 по плана на с.Староселец, при граници на имота: улица, УПИ V-94, УПИ VII-94.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®