GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Варна


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с Решение №34-586/26.04.2018г. на Общински съвет Провадия по Протокол №34 от заседание, проведено на 26.04.2018г. Общински съвет Провадия е избрал временна комисия и открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна.
В изпълнение на чл.67б от Закона за съдебната власт на 29.03.2018г. е взето решение от Общо събрание на Апелативен съд - Варна, с което е определен броят на съдебните заседатели за Окръжен съд - Варна, като за община Провадия са определени 7 /седем/ съдебни заседатели, които според разпоредбата на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт трябва да отговарят на определени изисквания.
Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
Съгласно чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Във връзка с горното, в срок до 31.05.2018г., всички желаещи да кандидатстват пред временната комисия за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, следва да представят в деловодството на ОбС Провадия: гр.Провадия, ул.“Дунав“ №39, ет.2, стая 221, в административната сграда на община Провадия, документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие /по образец/;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

Предвид разпоредбата на чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Провадия/Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт.
Публикувано на 30.04.2018г.
/п/ Хюлия Мустафова
Председател на времената комисия за определяне на
съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, създадена с решение №34-586/26.04.2018г.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®