GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 41 / 07.06.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 07.06.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Костадин Маринов Миланов – заявление с вх. № СД 01-41/07.06.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Градинарово, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 880кв.м., включени в УПИ ХV - 236 в кв. 30 по плана на с. Градинарово, в едно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 49 кв.м. с прилежащото й мазе със застроена площ 13 кв.м.; ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 36 кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 9 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ XVІ - 234, УПИ ХVII-235, УПИ ХІV – 237.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®