GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 47 / 11.07.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 11.07.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Жеко Янков Стефанов – заявление с вх. №СД 01 – 47 / 11.07.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Манастир, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1000 кв.м., включени в УПИ ХVІ - 251 в кв. 1 по плана на с.Манастир, заедно с построените в това дворно място Жилищна сграда със застроена площ от 105 кв.м., с прилежащото й мазе със застроена площ от 16 кв.м., Жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 44 кв.м., Второстепенна постройка със застроена площ от 12 кв.м. и Навес с оградни стени със застроена площ от 35 кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ ХV – 250, УПИХVІІ – 254.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®