GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 55 / 02.08.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 02.08.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Нина Николаева Иванова и Иван Николаев Иванов – заявление с вх. № СД 01-55/02.08.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Бозвелийско, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 2250кв.м., включено в УПИ IХ-67 в кв.25 по плана на с. Бозвелийско, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда и две стопански постройки, при граници на имота: улица, УПИ XІІ - 64, УПИ VІII-68, УПИ Х – 66, УПИ ХІ – 65.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Янко Янков
Директор дирекция „СА“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®