GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Свободна работна позиция за длъжността медицинска сестра


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


О Б Я В Я В А:

1. Свободна работна позиция за длъжността медицинска сестра в училищен/детски здравен кабинет, дейност «Здравеопазване».

1.1. Медицинска сестра в училищен/детски здравен кабинет – 1 работно място;

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

2.1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
1.Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния, до пристигането на екип на спешна помощ;
2.Организира и провежда профилактична дейност за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;
3.Участва в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците;
4.Организира и провежда работа по програми за здравно образование на децата и учениците, на специални програми за правилно хранене, на програми за превенция на отклоненията във хранителното поведение, за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции, за превенция срещу използването на тютюневи и алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура;
5.Съгласува седмичното разписание на учебните часове с директора на детската градина или училището.
6.Веднъж годишно предава информация за извършените профилактични прегледи на децата и учениците до РЗИ – гр. Варна;
7.Участва в подготовката на сведения, анализи и друга информация свързана с училищното здравеопазване.
8.Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището.

2.2. Изисквана минимална степен на завършено образование:
Длъжността се заема от лице, което има:
- висше образование, степен специалист, бакалавър или магистър, със специалност „медицинска сестра”, „медицински фелдшер”, „акушерка”, „лекар“ или „специалист по хигиена на детско-юношеската възраст“.

2.3. Като предимство за кандидатите ще се отчита:
- Професионален опит на подобна работна позиция;
- Компютърна грамотност.

3.Начин на провеждане на подбора:
- по документи

4. Размер на възнаграждението:
- Медицинска сестра в училищен/детски здравен кабинет – 570,00 лв.

5. Необходими документи:
- заявление/по образец от деловодството на общинска администрация/
- мотивационно писмо;
- CV на кандидата (европейски формат);
- Копие на диплома за завършено образование;
- Копие от документа, удостоверяващ професионалния опит;
-Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

6. Срокове за:
- подаване на документи: до 17.00 часа на 29.08.2018г.
- обявяване на резултатите – на 05.09.2018г.

7. Място на подаване на документите:
- Информационен център на общинска администрация Провадия - Деловодство

8.Подаване на документите:
Окомплектованите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик.
На плика задължително трябва да бъде изписано:
- За подател: пълен, актуален адрес на кандидата;
- За получател:
Община Провадия, гр.Провадия-9200, ул. „Дунав”№39,
На вниманието на: специалист „Човешки ресурси” на общинска администрация Провадия;
Относно: Заемане на длъжността медицинска сестра в училищен/детски здравен кабинет в Община Провадия.
Начин на подаване на документите:
- лично или чрез пълномощник в деловодството на община Провадия

9. За информация:
тел. 0518/4 22 07, вътр. 203
Всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®