GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 69 / 31.08.2018г.У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 31.08.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Айше Исмаилова Юсуфова – заявление с вх. № СД 01-69/31.08.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Славейково, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 600 кв.м., съставляващо УПИ І-11 в кв.36 по плана на с. Славейково, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, НАВЕС И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, при граници на имота: улица, улица, УПИ II-16, УПИ VІІ-12.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®