GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 72 / 11.09.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 11.09.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Силвана Кунчева Драгоева и Драгомир Кунчев Драгоев – заявление с вх. № СД 01-72/11.09.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО, с площ от 325 кв. м., включено в УПИ II-2142 в кв.115 по плана на гр.Провадия, заедно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с разгърната застроена площ от 240 кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА /НАВЕС/ на един етаж, със застроена площ от 20 кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ III-2143, УПИ XIII-2152, УПИ I-2153
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
Допълнителна информация:
тел. 0518/4-78-15 вътр.130
С.Петров - Ст. специалист „УТЕОС”инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®