GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 76/08.10.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 08.10.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Милчо Станчев Балевски – заявление с вх. № СД 01-76 / 08.10.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Тутраканци, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
750 кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 3200 кв.м., от които 1050 кв.м. са включени в УПИ ІХ – 318 и 1900 кв.м. са включени в УПИ ХІІ – 318 в кв. 45 по плана на с. Тутраканци, при граници на имота: улица, улица, УПИ Х-319, УПИ VІІI-315, УПИ ХХVІІ-315, УПИ ХІII-317.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®