GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ - изработен ПУП – ПП, водопровод от деривация Китка – Варна през Община Провадия.


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните че е изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за изграждането на обект трасе на довеждащ водопровод за обособената територия на „ВиК- Варна” ООД- „Участък от Деривация Китка - Варна, Площадка „Падина” – участък Падина – Житница – Дюкер 26” , представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, с трасе преминаващо през землищата на две общини в област Варна - община Провадия и община Девня. В община Провадия трасето преминава през имоти , държавна , общинска и частна собственост в землището на с. Житница, ЕКАТТЕ 29458 За всяко от землищата през които преминава водопровода има регистър на засегнатите имотите по възходящ ред на номерата , засегнати от сервитута с отразена площ на имота площи заети и незаети от сервитутната зона за всеки имот, данни за собственика или наследодателя, вид собственост, категория на земята, начин на трайно ползване и вид територия. Проекта за ПУП-ПП може да бъде разгледан в ст. 102 на Община Провадия.
На основание чл. 128 , ал. 5 от ЗУТ , в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП- ПП до общинската администрация в гр. Провадия.инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®