GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 93/23.10.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 23.10.2018г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Тодорка Железова – заявление с вх. № СД 01- 93/23.10.2018 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Блъсково, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2 960 кв.м., съставляващо имот с планоснимачен номер 26 в кв. 2 по плана на с. Блъсково, като 820 кв.м. са включени в УПИ ІІІ-26, а 890 кв.м. са включени в УПИ ІV – 26, ведно с построените в това дворно място къща на два етажа с разгърната застроена площ 92 кв.м., второстепенна постройка с площ от 35 кв.м.и навес с оградни стени с площ 12 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ II-24, УПИV-27.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®