GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати по процедурата за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020


Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®