GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 1/09.01.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 09.01.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Йорданка Ганчева – заявление с вх. № СД 01- 1/09.01.2019 г. за недвижими имоти, намиращи се в с. Черковна, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 970 кв.м., съставляващо УПИ VІ - 224, в кв. 27 по плана на с.Черковна, заедно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 152 кв.м.; НАВЕС, със застроена площ 40 кв.м., НАВЕС, със застроена площ 40 кв.м., и ГАРАЖ със застроена площ 20 кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ VII-221 и УПИ V - 223.
ДВОРНО МЯСТО с площ от 800 кв.м., съставляващо УПИ V - 223, в кв. 27 по плана на с.Черковна, заедно с построената в това дворно място СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със застроена площ 20 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ VI-224, УПИ VІІ – 221, УПИ ІІІ – 222 и УПИ ІV - 222.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®