GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 16/12.03.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 12.03.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Тошко Тодоров – заявление с вх. №СД 01 – 16 / 12.03.2019 г. за недвижим имот, намиращи се в с. Бозвелийско, общ.Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1200 кв.м., съставляващо УПИ І - 347 в кв. 53 по плана на с. Бозвелийско, заедно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 20 кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ Х - 351, УПИ ІІ - 348.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®