GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 128, ал. 1, от ЗУТ за изработен ПУП- ПП в обхват ПИ № 3.32, 3.33, 3.34 по КККР на с. Златина, община Провадия .


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница, етап „Линейна част”, част Б1:„Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина” , на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии ситуирани в ПИ №3.32, 3.33 и 3.34 от землището на с. Златина , ЕКАТТЕ 31005 . Засегнатите имоти от сервитута на трасето на проектния газопровод с дължина 141,30м. са земеделска територия частна собственост : на №3.32- Евгения Георгиева Тонкова , №3.33- Гален Красимиров Илиев и №3.34 - „К-ЕИ-Г” АД.

На основание чл. 128 , ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация .


инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®