GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 27/05.04.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 05.04.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Йорданка Димитрова Христова – заявление с вх. № СД 01-27/05.04.2019 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Добрина, община Провадия, област Варна, а именно:
½ /една втора/ идеална част от дворно място, цялото с площ от 2360 кв. м. /две хиляди триста и шестдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ I-238 /едно – двеста тридесет и осем/ в квартал 20 /двадесет/ по плана на селото, при граници за цялото дворно място: улица, улица, УПИ II-244. УПИ III-243, УПИ VIII-239, разположени в източната част на двора, ведно с изградената върху посочените идеални части от имота оранжерия с площ 600 кв. м.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


инж. Пеньо Георгиев Ганев / Началник отдел „УТЕОС“ /

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®