GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 29/09.04.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 09.04.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Велико Митев – заявление с вх. №СД 01 – 29 / 09.04.2019 г. за недвижими имоти, намиращи се в с. Кривня, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1150 кв.м., включено в УПИ V - 196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, заедно с построените в това дворно място две жилищни сгради и навес, при граници на имота: улица, УПИ ІІ-197, УПИ VІ – 196, УПИ І – озеленяване.
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1140 кв.м., включено в УПИ VІ - 196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, при граници на имота: улица, УПИ V-196, УПИ VІІ – 196, УПИ І – озеленяване.
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1180 кв.м., включено в УПИ VІІ - 196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, заедно с построения в това дворно място навес, при граници на имота: улица, УПИ VІ-196, УПИ VІІІ – 196, УПИ І – озеленяване.
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1100 кв.м., включено в УПИ VІІІ - 196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, при граници на имота: улица, УПИ VІІ-197, УПИ ІХ – 196, УПИ І – озеленяване.
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1100 кв.м., включено в УПИ ІХ - 196 в кв. 80 по плана на с. Кривня, при граници на имота: улица, улица, УПИ VІІІ-196, УПИ І – озеленяване.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

За допълнителна информация:
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“
инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®