GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление : На основание чл. 61, ал.3 от АПК- изработен ПУП- ПРЗ в обхват УПИ VІ- 696 в кв. 35 А по плана гр. Провадия, област Варна.


УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 14.05.2019 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на жилища в жилищен блок на ул. „Георги Димитров”№ 16 и ул. „Св. Кирил и Методий ” № 8 , №10
гр. Провадия , област Варна
Община Провадия , област Варна на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ / закон за устройство на територията/ съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с входящ номер № УТ 23 -8 /24.04. 2019 г. от „Камеа плюс” ЕООД за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ VІ-696 в квартал 35А по плана на гр. Провадия , с който предназначението на имота се променя в УПИ VІ-696 „за търговски обекти и офиси” и се определя устройствения режим, начин и характер на застрояване в имота .След разглеждане на проекта за изменение на ПУП- ПРЗ на 07.05.2019 г. Експертния съвет по устройство на територията съгласува проекта .
Изработения ПУП- ПРЗ подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му на основание чл. 128 , ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ до Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Провадия.


инж. Филчо Филев
кмет на Община Провадия

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®