GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС” към Дирекция „СА” при Община Провадия, обл. Варна съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявлениe с вх. № УТ 02-63/05.08.2019 г. от Андриана Иванова Великова с адрес за кореспонденция гр. Провадия – ул. „Юрий Венелин” №6, е издадена виза за проектиране за УПИ ІV-839 в квартал 61 по плана на гр. Провадия , с цел проектиране на лятна кухня по указания начин в издадената скица – виза.

Визата за проектиране подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й на основание чл. 215 от ЗУТ чрез Кмета на Община Провадия до Административен съд Варна.


инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®