GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 77/30.08.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 30.08.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Павлина Савич – заявление с вх. № СД 01 – 77 / 30.08.2019 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Житница, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1180 кв.м., съставляващо имот с планоснимачен № 38 в кв. 15 по плана на с. Житница, от които 1100 кв.м. са влючени в УПИ ІХ – 38 в кв.15 по плана на селото, заедно с построените в това дворно място жилищна сграда със застрена площ от 103 кв.м., стопанска постройка със застроена площ от 20 кв.м. и лятна кухня със застроена площ от 20 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ І – 39, УПИ ІІ-40, УПИ VІ – 37, УПИ VІІ – 36, УПИ VІІІ - 35.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®