GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, разрешение за ПУП-ПР за УПИ VІ-224, ХІ-224 и VІІ-227 в кв. 28 , с. Тутраканци.


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с вх. № УТ 21-11/04.09.2019г. от Генади Кирилов Колев , пълномощник на Величка Колева Георгиева за разрешаване изменение на действащия ПУП по реда на чл. 135, ал.1 в обхват УПИ VІ-224, ХІ-224и VІІ-227 в кв. 28 по плана на с. Тутраканци, община Провадия, област Варна, със заповед №2604 /10.09.2019г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработване на ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-224, ХІ-224 и VІІ-227 в кв. 28 по плана на с. Тутраканци , община Провадия, област Варна, с който се изменя регулационната линия между УПИ ХІ-224 и УПИ VІІ-227 по имотна граница и се изменя регулационната линия между УПИ VІ- 224 и УПИ ХІ-224 . Обособяват се три нови парцела : УПИ ХІІ-224, ХІІІ-224 и ХІV- 227.


инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®