GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 67/14.08.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 14.08.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Станка Йорданова Йорданова – заявление с вх. № СД 01-67/14.08.2019 г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 410 кв. м. /четиристотин и десет квадратни метра/, съставляващо Урегулиран поземлен имот IV-175 /четири – сто седемдесет и пет/ в кв. 55 /петдесет и пет/ по плана на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, при граници: улица, УПИ V-174, УПИ VIII-171, УПИ IX-170 и УПИ III-176, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 46 кв. м. /четиридесет и шест квадратни метра/ и НАВЕС със застроена площ от 46 кв. м. /четиридесет и шест квадратни метра/.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


инж. Пеньо Георгиев Ганев / Началник отдел „УТЕОС“ /

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®