GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 68/14.08.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 14.08.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Ради Рашков Радев – заявление с вх. № СД 01-68/14.08.2019 г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, а именно:
½ /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2580 кв. м. /две хиляди петстотин и осемдесет квадратни метра/, съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер 495 /четиристотин деветдесет и пет/ в кв. 39 /тридесет и девет/
по плана на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, при граници и съседи: улица, УПИ XIV-492, УПИ XII-496, от който имот в УПИ XIII-495 /тринадесет – четиристотин деветдесет и пет/ са включени 1380 кв. м. /хиляда триста и осемдесет квадратни метра/, заедно с ½ /една втора/ идеална част от построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”

инж. Пеньо Георгиев Ганев / Началник отдел „УТЕОС“ /

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®