GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 69/15.08.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 15.08.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Кремена Стойчева Мянкова – заявление с вх. № СД 01-69/15.08.2019 г. за недвижим имот, находящ се в с. Блъсково, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 970 кв. м. /деветстотин и седемдесет квадратни метра/, включено в Урегулиран поземлен имот XVI-39 /шестнадесет – тридесет и девет/ в кв. 4 /четири/ по плана на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, при граници: улица, УПИ XVII-40, УПИ XVIII-40 и озеленяване и детска площадка, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА и НАВЕС.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


инж. Пеньо Георгиев Ганев / Началник отдел „УТЕОС“ /

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®