GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за инвестиционно намерение За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за постъпили в РИОСВ Варна и Община Провадия информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда и искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от „ЗСК – Девня” АД във връзка с реализация на ИП “За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за депониране на инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно сортировъчна инсталация. Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности” в ПИ с идентификатор 31005.15.2, площ 360 093 кв.м, НТП – нива, вид територия – земеделска, категория 10, м. Мерата, с. Златина, община Провадия, област Варна, стар номер 015002

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39

Дата: 09.10.2019 г.

ЗСК Девня

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®