GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за инвестиционно намерение Изграждане на административна сграда - информационен център Солниците


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за инвестиционно намерение свързано с:

„Изграждане на административна сграда – информационен център „Солниците” на един етаж със застроена площ 300 кв. в поземлен имот с идeнтификатор 58503.164.230 (стар идентификатор 58503.164.222), с площ 5000 кв., земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя” по ККРР на гр. Провадия;

-изработване на проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 58503.164.23, по ККРР на гр. Провадия, с цел промяна на предназначението на имота от „За друг вид земеделска земя” в устройствена зона за „Обществено обслужващи дейности” с конкретно предназначение информационен център „Солниците, гр. Провадия”, с възложител Община Провадия.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39

Дата: 09.10.2019 г.

Уведомление

Обявление

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®