GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ за дадено разрешение за изработването на ПУП – ПР за УПИ І-117 в кв. 26 по плана на с. Староселец.


ОБЯВЛЕНИЕОбщина Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със заповед № 3252/05.11.2019г на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработването на ПУП – ПР/план за регулация / на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ І-117 в квартал 26 по плана на с. Староселец, община Провадия , област Варна, като същият се раздели на два нови УПИ: УПИ ІV-141 и УПИ V-141 съгласно приложената скица – предложение .
Вр.И.Д Кмет на Община Провадия
/съгласно Решение №52-949/24.09.2019г.
на Общински съвет- Провадия/

…………………………..
Милена Полизанова


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®